On-line prihláška

Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii :
Kategória D (študentský internát):
3 x noc, 3 x plná penzia = 84 € / osoba / pobyt
-turnaj začína večerou 3.2.2022 /štvrtok/ a končí obedom 6.2.2022 /nedeľa/
А15 : 2 x noc, 2 x plná penzia = 56 € / osoba / pobyt
-turnaj začína večerou 4.2.2022 /piatok/ a končí obedom 6.2.2022 /nedeľa/
Ceny ubytovania a stravovania v kategóriách C, B, A (hotel, penzión) na vyžiadanie.
Doprava
Spôsob dopravy počas turnaja
Termín pre zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku je  21. január 2022.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
250 € / 2 tímy 
360 € / 3 tímy 
440 € / 4 tímy
500 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 € -
za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info: football@4sport.sk 

Bankové spojenie:
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu:
PRO  4SPORT Junior o.z., Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie:
NÁZOV DRUŽSTVA + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Aký je súčet 2 a 8?